adhd coaching Sverige – Marie Enbäck

Om Adhd Coaching

ADHD Coaching – Allmän information till den som vill veta mer  

Befintlig behandling för ADHD

Den vanligaste behandling för ADHD är farmakologisk behandling, tillgången till andra alternativ skiljer sig åt i olika länder, trots evidensbaserad forskning som bekräftar att multimodal behandling står för den högsta effekten vid behandling av ADHD. Anledningen är inte brist på kunskap, utan en brist på resurser. Multimodal behandling är när fler än en typ av metod / behandling används samtidigt. ADHD Coaching kan vara effektivt som enda metod eller ingå som en del i ett multimodalt paket med olika behandlingsmetoder. Till exempel; medicinering och ADHD Coaching, eller Psykoterapi och ADHD Coaching.

Vuxna med ADHD

Cirka 60-70% av barn med ADHD har tillräckliga symptom vuxen ålder för att uppfylla kriterierna för diagnosen.Det betyder att det finns vuxna som inte längre uppfyller kriterierna för en diagnos då deras symtom har förändrats i vuxen ålder.Det betyder däremot inte att de inte längre har svårigheter.

Det finns alltså väldigt många vuxna med ADHD som skulle kunna ha nytta av ADHD Coaching.

Vad är ADHD Coaching?

ADHD Coaching är en form av livs coaching där coachen är specialiserad på ADHD.Så här säger National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, UK) i sina riktlinjer för ADHD:

”Coaching är en intervention som syftar till att hjälpa människor med ADHD att identifiera och dra nytta av sina personliga styrkor och att bättre hantera sina svårigheter i vardagen. Coaching relationen har ett samarbetsfokus med coach och klient som arbetar tillsammans i ett partnerskap. Syftet är att ändra gamla beteendemönster genom att utveckla nya, samt att identifiera personliga mål och generera strategier för att motverka potentiella hinder för prestation och framgång.”

ADHD Coaching är en psykoedukativ och en psykosocial metod där klienter lär om sig själva, sin diagnos och hur den påverkar deras funktionalitet och välmående. Klienten lär sig hur man använder individuellt anpassade verktyg och hanteringsstrategier för att minska konsekvenserna av symptom. ADHD Coaching är ofta pragmatisk, styrkebaserad med lösningsfokus, i syfte att stödja klienten i att hitta strategier, bygga upp färdigheter och stärka dem i att hantera ADHD-symptom. Att utforska och identifiera styrkor och särskilda  områden av passion och intresse ingår också.

Jämfört med psykoterapi är det fokus på nuet och framtiden, snarare än det förflutna. ADHD coaching skiljer sig tydligt från andra interventioner och metoder som psykoterapi, mentorskap, handledning, rådgivning och undervisning.

Vem kan ha nytta av ADHD Coaching?

Vuxna som har diagnostiserats med ADHD eller ännu inte fått diagnos, men som identifierar sig med eller delar liknande egenskaper och utmaningar som någon med ADHD. Även odiagnostiserade personer som ingår i en familj där någon eller några har diagnosen, kan ha vara klient.

Klient och coach-relationen

Coach och klient-relationen är ett partnerskap där klient och coach arbetar tillsammans för att nå klientens mål. Samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende och respekt där ADHD coachen betraktar klienten som alltid resursstark och kapabel. ADHD coaching kan endast vara rätt metod när klienter är delaktig i processen på frivillig basis.Coachen följer klientens agenda under ADHD coaching sessionerna och under hela coaching relataionen. En ADHD coach kan komma med förslag på lämpliga strategier och effektiva system som hjälper klienten att nå sina uppsatta mål. 

Samtalen sker i en lugn och trygg miljö.

Samtalen har en yttre struktur samtidigt som den är helt anpassad efter klienten. Det är viktigt att klient och coach passar ihop, så att de kan kommunicera bra och arbeta tillsammans. När coachen eller klienten inte tycker att samtalen gynnar klienten, bör samarbetet avslutas. En välutbildad ADHD coach bör också veta när det är nödvändigt att hänvisa klienten till andra yrkesverksamma inom vård eller habilitering. ADHD coachen ska verka i riktning mot klientens autonomi så att klienten inte blir beroende av coachen.

Innan coachingsamtalen kan börja

Innan sessioner påbörjas bör ett avtal ingås där coach och klient tillsammans kommer överens om: 

 • de övergripande målen för coachingen och syftet med sessionerna enas om varaktighet, frekvens och kostnad.
 • bestämma hur sessionerna hålls; via telefon, möte personligen, över videokonferenser (eller en kombination av dessa).
 • Under varje coaching samtal ska det också göras en överenskommelse om vad målet för den specifika sessionen är. Målet bör initieras av klienten.Coachen uppgift är att stödja klienten att formulera och förtydliga målet för sessionen.

Vad kan du förvänta dig av en ADHD-coach?

En ADHD coach bör:

 • vara icke-dömande och neutral, hela tiden se till klientens bästa
 • ha en hög kunskapsnivå om ADHD och samexisterande tillstånd.
 • vara uppdaterad om aktuellt kunskapsläge och forskning om ADHD och dela med sig av enbart fakta som är evidensbaserad.
 • följa etiska regler som t.ex konfidensialitet.
 • uppmuntra och stödja klienten i att hålla uppe styrfart och motivation.vara en god lyssnare med djup förståelse för hur ADHD har påverkat och fortsätter att påverka klienten

Vad kan man förvänta sig av ADHD Coaching?

I samarbetet med en ADHD coach kan klienten förvänta sig att lära sig mer om sig själv och sin ADHD; d.v.s hur symptom, egenskaper och drag manifesteras och visar sig hos just den personen. ADHD coaching som en psyko-edukativ och psyko-social intervention kan vara mycket pragmatisk när man samarbetar för att hitta nya individuella strategier och rutiner.

Det kan också handla om klientens önskan om förtydliganden och klargöranden i sin strävan mot ökad självmedvetenhet, förändring av beteenden, kommunikationsförmåga, och tankemönster. Att utforska alternativa lösningar och tankar. Oavsett vad klientens mål och ambitioner är, så finns ADHD coachen där för klienten som ett värdefullt stöd i att hitta fungerande lösningar.

ADHD coachens andra tjänster

 • En ADHD coach kan också tillhandahålla andra tjänster till exempel: föreläsningar, utbildningar och workshops om ADHD 
 • handledning, samråd, rådgivning / utbildning för vårdgivare som arbetar med människor som har ADHD
 • informera allmänt om ADHD till skolor och arbetsplatser 

Vill du anlita en ADHD coach?

För dig som vill gå vidare till att hitta den rätta ADHD coachen för just dig, följer här några frågor du kan ställa till en tänkt ADHD coach i ett första förutsättningslöst samtal.

 1. Hur länge har du coachat personer med ADHD?
 2. Vilken utbildning har du gått för att bli till ADHD coach?
 3. Vilka är din personliga erfarenheter av ADHD? 
 4. Hur länge har du jobbat som ADHD coach? 
 5. Hur många klienter har du haft med ADHD? 
 6. Är du specialiserad på ett visst område inom ADHD Coaching eller har du en specifik åldersgrupp du ofta arbetar med?
 7. Hur håller du dig uppdaterad om forskning och fortbildning om ADHD och ADHD Coaching?
 8. Arbetar du för dig själv eller är du anställd?
 9. Hur arbetar du med klienter? träffas personligen? över telefon? videosamtal?
 10. Vad kan jag förvänta mig av dig som min ADHD coach?
 11. Vad åtar jag mig som din klient? 
 12. Vad kostar det och hur betalar jag?
 13. Hur många sessioner rekommenderar du vanligtvis och hur ofta sker samtalen?
 14. Vad händer om jag måste avbryta?
 15. Vad händer om jag missar en session?