adhd coaching

Att tänka på om adhd

Att ha i åtanke när vi pratar om ADHD

Människor med ADHD använder sin hjärna på ett lite annat sätt än andra. Det är ingen sjukdom. Den biologiska skillnaden har påvisats med olika undersökningstekniker där man kunnat mäta skillnader i bla låg/hög aktivitet i hjärnan och små storlekskillnader i några delar.

Ärftlighetsfaktorn är hög.

Människor med ADHD finns i alla kategorier av vårt samhälle 3-5 % av befolkningen uppfyller kriterierna för en diagnos. Den kunskap som finns idag är bitar i ett stort pussel. Det pågår mycket forskning om hjärnan.

ADHD symptomens påverkan på funktionalitet kan vara situationsbundet. D.V.S De karaktäristiska dragen och svårighetsgraden kan variera för samma person beroende på situationen. Dragen och graden av svårigheteter kan också förändras med ålder eller t.ex. i kvinnans menstrautionscykel.

ADHD förekommer oftast  ihop med andra diagnoser (komorbiditet) och kan också förväxlas med andra diagnoser.

ADHD och förmågan att leva med sin ADHD är högst individuell.

Alla människor kan till viss del uppleva sig ha samma svårigheter som människor med diagnostiserad ADHD när det gäller organisationsförmågan och mycket annat, men det blir inte till den grad att det blir ett stort hinder i vardagen.

Det som är enkelt för en person kan vara det svåraste för en annan – gäller också de med ADHD!

Det mest problematiska och mest smärtsamme syns inte alltid utåt.

Det finns otroligt positiva sidor med ADHD också!!!  Varje person kan dessutom lära sig att använda många av sina karaktärsdrag till sin egen fördel.

Hjärnan är plastisk – Alla kan utvecklas, och det är aldrig försent!