Att tänka på om ADHD

Att ha i åtanke när vi pratar om ADHD

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Är en NeuroPsykiatriskt Funktionsnedsättning  (NPF) och ingen sjukdom.

Människor med ADHD använder sin hjärna på ett annat sätt än andra människor. Den biologiska skillnaden har påvisats med olika undersökningstekniker där man kan mäta
låg/hög aktivitet i hjärnan.

Ärftlighetsfaktorn är hög.

Människor med ADHD finns i alla kategorier av vårt samhälle:

•    Pojkar – Flickor.

•    Unga – gamla. Höginkomstagare – låginkomstagare. Högutbildad – lågutbildad.

•    Männskor med andra handikapp – människor utan andra handikapp.

•    Människor med enbart ADHD-diagnos.

•    Människor med ADHD och andra diagnoser.

3-6 % av befolkningen uppfyller kriterierna för en diagnos.
Den kunskap som finns idag är bitar i ett stort pussel. Det pågår mycket forskning om hjärnan.

ADHD kan vara situationsbundet eller ej, de karaktäristiska dragen och svårighetsgraden kan variera för samma person beroende på situationen. Dragen och graden av svårigheteter kan också förändras med ålder eller t.ex. i kvinnans menstrautionscykel.

ADHD förekommer ofta (drygt 50%) ihop med andra diagnoser (komorbiditet) ochkan också förväxlas med andra diagnoser.

ADHD och förmågan att leva med sin ADHD är högst individuell.

Alla människor kan till viss del uppleva sig ha samma svårigheter som människor med diagnostiserad ADHD när det gäller organisationsförmågan och mycket annat, men det blir inte till den grad att det blir överväldigande och ett hinder i vardagen.

Diagnosen i sig har även grader med flytande gränser mellen ”lätt” och ”svår” ADHD.

Det som är enkelt för en person kan vara det svåraste för en annan.

Det mest problematiska och mest smärtsamme syns inte alltid utåt.

Det finns otroligt positiva sidor med ADHD också !!!  Varje individ kan dessutom lära sig att använda många av sina karaktärsdrag till sin egen fördel.